Về Ý

Tôi là tất cả trong thế giới của tôi.
Tôi là gì trong thế giới của bạn?